Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Koninklijke CBM sectie woonmeubel 2018

Gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem d.d. 16 maart 2018 onder nummer 9/2018

 

Artikel 1: Offertes en accepteren van orders

 1. Alle offertes waarbij geen geldigheidsduur is aangegeven, zijn vrijblijvend.
 2. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond, gevoegd of medegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden producten. Wijzigingen inde constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de producten, verplichten de verkoper niet tot enige vergoeding en geven de koper niet het recht om ontvangst of betaling van de geleverde producten te weigeren.
 3. Door de verkoper verstrekte afbeeldingen en tekeningen blijven te allen tijde zijn eigendom en moeten indien hij daartoe verzoekt worden teruggegeven, bij gebreke waarvan de houder de door de eigenaar te bepalen waarde ervan is verschuldigd.
 4. Alle koopovereenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper voldoende kredietwaardig is. Als de verkoper de opschortende voorwaarde niet binnen een maand inroept, dan is de overeenkomst definitief.
 5. Als koper in verzuim is bij de afwikkeling van enige overeenkomst met verkoper, heeft de verkoper altijd het recht voordat hij gaat leveren om voldoende zekerheid van koper te eisen dat hij aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.
 6. Wijzigingen en annuleringen van orders door de koper zijn alleen geldig na schriftelijke akkoordverklaring door de verkoper. De verkoper kan hiervoor kosten in rekening brengen.
 7. Indien de verkoper besluit de door de koper bestelde producten op zijn verzoek te bekleden met een door de koper aangeleverd bekledingsmateriaal (zogenaamde eigen stof), dan vindt de koopovereenkomst plaats onder de volgende voorwaarden:
 • Eigen stof moet door de koper franco aan de verkoper worden geleverd.
 • De koper dient de eigen stofcoupon te voorzien van een label met zijn naam en adres, het ordernummer en het artikelnummer.
 • Indien de koper aan de verwerking van door hem verstrekte eigen stof bijzondere eisen stelt wat draadrichting of dessin betreft, zonder dat hij duidelijke verwerkingsvoorschriften verschaft, dan aanvaardt de verkoper hiervoor geen aansprakelijkheid.
 • Restanten van geleverde eigen stof kunnen nooit worden teruggevorderd of voor vergoeding in aanmerking komen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Voor producten, die met eigen stof of commissiestof worden bekleed, gaat de levertijd eerst in na ontvangst van de stof. Zodra verkoper de stof heeft ontvangen, zal hij dat aan koper bevestigen.

   

  Artikel 2: Levertijd

  1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. De verkoper verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die hij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Zodanige overschrijding verplicht de verkoper niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
  2. Het in lid 1 bepaalde is niet van toepassing als bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen dat de levering voor of op een bepaalde dag moet plaatsvinden. In dat geval zijn de voor de koper uit overschrijding van de leveringstermijn voortvloeiende gevolgen voor rekening van de verkoper, onverminderd het recht van de koper de overeenkomst te ontbinden.
  3. Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel bedoelde vermoedelijke levertijd, wordt de verkoper een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Bij overschrijding van deze nadere termijn heeft de koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

   

  Artikel 3: Risico-overgang

  1. Indien is overeengekomen dat verkoper de producten vervoert, dan gaat het risico over op de koper bij aflevering. In alle andere gevallen gaat het risico over op het moment dat de producten door verkoper aan koper ter beschikking worden gesteld.
  2. Alle producten worden voor rekening van de koper vervoerd, tenzij de vrachtkosten zijn ingecalculeerd in de prijs.
  3. Wanneer een koper weigert de hem correct en onbeschadigd aangeboden producten in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor zijn rekening.

   

  Artikel 4: Betaling

  1. Alle betalingen dienen zonder enige verrekening binnen twee weken na de factuurdatum door de verkoper te zijn ontvangen. Ingeval de levering plaatsvindt na de factuurdatum, geldt de dag van levering als factuurdatum.
  2. Eventuele creditnota’s worden met de eerstvolgende factuur, maar uiterlijk binnen één maand verrekend.
  3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper een rente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden met een maximum van 10% per jaar.
  4. De koper is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn of niet nakomen van enige andere verplichting, maar de verkoper zal voordat hij tot verdere maatregelen overgaat eenmaal schriftelijk aanmanen.
  5. Het verstrijken van de betalingstermijn brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee.
  6. Wanneer koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of besluit tot liquidatie, heeft verkoper het recht om per direct geheel of gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden en de geleverde, nog niet betaalde producten terug te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
  7. Ingeval van niet tijdige betaling is koper verplicht tot betaling van alle buitengerechtelijke kosten, inclusief de administratiekosten en de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaand aan de procedure.
   De buitengerechtelijke incassokosten worden als volgt berekend:

   Hoofdsom t/m

   Toepasselijk percentage

   € 2.500

   15% over de hoofdsom

   € 5.000

   € 375 + 10% over de hoofdsom

   € 10.000

   € 625 + 5% over de hoofdsom

   € 200.000

   € 875 + 1% over de hoofdsom

   > € 200.000

   € 2.775 + 0,5% over de hoofdsom


   De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal € 40.

   

  Artikel 5: Zekerheden

  1. Verkoper blijft eigenaar van geleverde producten zolang koper:
   a. Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten.
   b. Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
  2. Koper wordt geacht voor de duur van het eigendomsvoorbehoud de producten voor verkoper te houden en dient deze zichtbaar als eigendom van verkoper op te slaan, dan wel te bewaren. Totdat de eigendom overgaat, heeft verkoper te allen tijde toegang tot zijn producten, waar deze zich ook bevinden. Koper zal gedurende het eigendomsvoorbehoud de producten niet in eigendom overdragen aan derden of bezwaren met rechten van derden, behoudens voor zover de normale bedrijfsuitoefening van koper vereist, dat producten worden overgedragen.
  3. Bij overtreding van het voorgaande is de koper een boete verschuldigd van 10% van de openstaande vordering.
  4. Verkoper heeft op alle producten die hij uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen die hij op koper heeft of mocht krijgen ten opzichte van eenieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht.

   

  Artikel 6: Klachten

  1. Klachten moeten direct na constatering schriftelijk aan verkoper worden gemeld. Dit kan tot 1 jaar na levering. De koper moet de producten direct na ontvangst op zichtbare gebreken controleren. Klachten die na 1 jaar worden gemeld hoeven door verkoper niet meer in behandeling te worden genomen, tenzij er sprake is van een verborgen gebrek.
  2. Als koper de klacht schriftelijk en tijdig heeft ingediend, wordt de betalingstermijn – indien deze nog niet is overschreden – verlengd totdat het geschil is opgelost.
  3. Ingeval van een klacht mag de koper de producten alleen retourneren als de verkoper daarmee schriftelijk akkoord is gegaan. Als verkoper zich niet akkoord verklaard dan moet hij zijn weigering beargumenteren.
  4. Verkoper moet altijd in de gelegenheid gesteld worden om klachten van koper op te lossen. Reparaties door derden worden dan ook niet door verkoper vergoed, tenzij verkoper vooraf schriftelijk akkoord is gegaan.

   

  Artikel 7: Garantie

  1. De verkoper geeft voor de door hem geleverde producten, vanaf de dag van facturering aan de koper en de eerste gebruiker garantie voor aan de verkoper toe te schrijven gebreken, die bij normaal gebruik ontstaan. Dit op basis van de navolgende afschrijvingsprocedure:
   • Binnen 1 jaar na de factuurdatum: De kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen volledig voor rekening van de verkoper;
   • Binnen 2 jaar na de factuurdatum: De kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de verkoper;
   • Binnen 3 jaar na de factuurdatum: De kosten van reparatie respectievelijk vervanging, met inbegrip van de vracht binnen Nederland, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de verkoper.

    Deze termijnen kunnen met maximaal vier maanden worden overschreden, indien de levering van het product heeft plaatsgevonden na de factuurdatum. Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de verkoper het product niet te vervangen.

   • Koper moet volgens de wet zijn schade zo veel mogelijk voorkomen of beperken en moet het product goed en afdoende onderhouden en
   • Afwijkingen in kleur, slijtvastigheid, structuur, etc. kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik.Deze termijnen kunnen met maximaal vier maanden worden overschreden, indien de levering van het product heeft plaatsgevonden na de factuurdatum. Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de verkoper het product niet te vervangen.

    

   Artikel 8: Beperking van de aansprakelijkheid

   1. Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door gebreken van de geleverde producten beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.
   2. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor koper aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.

    

   Artikel 9: Niet-toerekenbare tekortkoming

   1. Verkoper heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen tegenover de koper na te komen.
   2. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van verkoper of door verkoper ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand stroomstoring, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
   3. Als er sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
   4. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

    

   Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

   1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden voorgelegd aan de rechtbank in het arrondissement waar verkoper is gevestigd.

   Onze website maakt gebruik van cookies om u de beste webervaring te garanderen. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacybeleid en het gebruik van cookies. Lees meer

   Winkelwagen

   • Jouw winkelwagen is leeg